Svensk Galopp öppnar för en ny galoppbana i Bara

Svensk Galopps fullmäktige samlades på en digital extrastämma den 28 juli för att bestämma inriktningen för arbetet med ny galoppanläggning i Skåne. Stämman beslutade att projektering av en anläggning i Bara i Svedala kommun ska inledas.


Planeringen för en ny galoppbana i Skåne har pågått i flera år. Under en längre tid har det förts diskussioner om lämpliga platser för den nya anläggningen och hur projektet ska finansieras. Det var länge tal på att Svensk Galopp skulle bygga en bana i Bara i Svedala kommun, men i april 2021 beslutade fullmäktige att inte fortsätta med Bara-projektet. Anledningarna var bland annat miljömässiga bekymmer och osäkerhet kring ekonomin, då det var tänkt att projektet skulle ägas och finansieras av Svensk Galopp.

Under de senaste veckorna har en arbetsgrupp utvärderat två möjliga alternativ gällande den nya banan i Skåne. Det ena alternativet är en komplett tävlings- och träningsanläggning i Bara, men som byggs och ägs av en extern finansiär och som Svensk Galopp hyr in sig på. Det andra alternativet är en galoppbana invändigt om travets bana på nya Jägersro samt en extern träningsanläggning.

På extrastämman presenterade arbetsgruppen sina slutsatser. Mot bakgrund av nya möjligheter och arbetsgruppens rekommendationer, beslutade stämman att öppna för att den nya galoppbanan byggs i Bara. En förutsättning är att Svensk Galopp hyr anläggningen. Med detta beslut anser stämman också att en galoppbana på insidan av den nya travbanan på Jägersro inte är lämplig.

Fullmäktige beslutade att följa arbetsgruppens rekommendation, vilket innebär att Svensk Galopps styrelse får i uppdrag att påbörja projekteringen av en galoppanläggning i Bara. Under projekteringen ska bland annat utformning, kostnader och hyresvillkor fastställas. När projekteringen är slutförd ska fullmäktige ta ställning till om ett hyresavtal ska ingås. Stämman beslutade vidare att inrätta en projekteringsgrupp som på uppdrag av styrelsen ska leda arbetet med projekteringen.

Leave a Reply